image

โครงการค่ายสานฝันน้องม.ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ ครั้งที่ 12 (Junior Programmer Camp #12)

มกราคม 25, 2017 236 1 ไม่มีความเห็น

วันที่จัดโครงการ : 17/07/2016 - 19/07/2016

สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Description

ชื่อโครงการ: โครงการค่ายสานฝันน้องม.ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ ครั้งที่ 12
วันที่เริ่มโครงการ: 16 กรกฎาคม 2016
สิ่นสุดโครงการ: 19 กรกฎาคม 2016
รวมระยะเวลา: 4 วัน

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านการเรียน การสอน และบรรยากาศการใช้ชีวิตภายในคณะ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการทำงาน กระบวนการคิด การวางแผน และทักษะการจัดการองค์กรเพื่อนำพาสู่เป้าหมาย

รายละเอียดโครงการ:
โครงการค่ายสานฝันน้อง ม.ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ หรือ Junior Programmers Camp จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในความรับผิดชอบของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6) เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ในช่วงปีแรก อาทิเช่น สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์พื้นฐาน และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่น่าสนใจในช่วงการจัดโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมและพัฒนาความรู้ของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการให้ทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจากการบรรยายของอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการถึงความแตกต่างของศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์อื่นที่ใกล้เคียงกันเช่นหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมากยังคงมีความสับสนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้หลักสูตรได้รับนักศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพและช่วยลดปัญหาการเลือกที่เรียนไม่ตรงตามความคาดหวังของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะต้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นลำดับถัดไป รวมไปถึงการแนะนำสายอาชีพเมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแล้วจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างและมีจุดเด่นอย่างไรในทางวิชาการและตลาดแรงงานในประเทศไทยรวมไปถึงตลาดแรงงานโลก โดยเฉพาะกับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความสนใจในศาสตร์และสายอาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังเป็นการให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองและได้เห็นภาพการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยที่จะแตกต่างไปจากชีวิตของการเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสู่การใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *