โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ “ ๔๒ ”

มกราคม 25, 2017 215 1 ไม่มีความเห็น

วันที่จัดโครงการ : 14/11/2015 - 17/11/2015

สถานที่จัดโครงการ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download เอกสารโครงการ : ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่-42-3

Description

 

 

โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ “ ๔๒ ”
ในวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ “๔๒”
ดังนั้นทางชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จึงได้จัดท าโครงการ เข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๒ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพที่มีของตัวนักศึกษาให้บุคคลภายนอกได้มองเห็นศักยภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมทางดนตรีไทยในภูมิภาคต่างๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยงานนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้แสดงดนตรีไทยร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศในพิธีเปิดซึ่งเป็นวงมหา
ดุริยางค์ ซึ่งทางชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับเลือกให้เล่นเครื่องดนตรีต าแหน่งซออู้และยังได้ร่วม
แสดงวงดนตรีไทยกลุ่มสถาบันซึ่งจะแสดงร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก10สถาบัน ช่วงระยะเวลาด าเนินงานจะต้องมีการนัดซ้อมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท าให้
มหาวิทยาลัยอื่นๆได้รับรู้ถึงการใส่ใจในศิลปวัฒนธรรมไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเนื่องจากโครงการนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้มีโอกาสได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา บรมราชกุมารีอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *