image

KMUTT MC TRAINING การพัฒนาตนเองสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

มกราคม 25, 2017 230 Like ไม่มีความเห็น

วันที่จัดโครงการ : 01/09/2015 - 26/10/2015

สถานที่จัดโครงการ : CB2406

Download เอกสารโครงการ : MC

Description

KMUTT MC TRAINING การพัฒนาตนเองสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
ระยะเวลาเตรียมงาน กันยายน-ตุลาคม 2558
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 26 ตุลาคม 2558

การเป็นพิธีกรที่ดี ที่สามารถดำเนินรายการได้น่าสนใจนั้น ต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสม ศึกษากลุ่มผู้ชม
ความสนใจต่างๆ สร้างบรรยากาศที่ดีในการดำเนินรายการ สื่อสารกับผู้ชมได้เป็นอย่างดี สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
และให้เกียรติผู้ชมเสมอ เทคนิคที่สำคัญก็คือ การทำตัวให้กลมกลืนกับผู้ชม พิธีกรที่ทำงานสำเร็จต้องทำให้การ
ดำเนินรายการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอ ทั้งนี้คือการสามารถสื่อสารข้อมูลของทั้งผู้จัดงานและผู้ชมหรือผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้นๆ และสร้างความประทับใจใ
ห้กับผู้ชมได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงาน
ที่มีคนสนใจในการเป็นพิธีกร ที่อย่างจะพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีนักศึกษาที่มีความสามารถและมีความสนใจในด้านการ
เป็นพิธีกรเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดการสนับสนุนขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง และการพัฒนาบุคลิกภาพในการปรากฎต่อหน้าสาธารณชน เพื่อที่จะแสดงความสามารถต่อ
สาธารณะชนได้อย่างเต็มที่ เป็นพิธีกรที่เป็นมืออาชีพช่วยเหลือภาควิชาและมหาวิทยาลัยต่อไป
นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพิธีกรและการขับร้อง จึงได้จัดทำโครงการ
“KMUTT MC TRAINING การพัฒนาตนเองสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษา
ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา บุคลิกภาพและเรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการ
เป็นพิธีกรของตนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาที่สนใจด้านการเป็นพิธีกร
2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเป็นพิธีกรที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นต่อไป

ลักษณะการปฏิบัติงาน
ผู้สนใจในการพัฒนาการเป็นพิธีกรมืออาชีพ จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและการพัฒนา
บุคลิกภาพกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ CB2406 มีการฝึกอบรมและการWorkshopเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ ช่วยเหลือภาควิชาและมหาวิทยาลัยต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *