Music sound

พฤษภาคม 24, 2017 117 2 ไม่มีความเห็น

Description

Music sound
ตำแหน่งประธานโครงการ
ระยะเวลาการเตรียมงาน:11มีนาคม25560
ระยะเวลาปฎิบัติงาน:22 เมษายน2260
สถานที่ ห้องประชุม1อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์190ปี
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านเครื่องขยายเสียง
2. เพื่อนักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคด้านเครื่องขยายเสียง
3. เพื่อให้นักศึกษาได้จัดงานภายในมหาวิทยาลัยและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
รายละเอียดโครงการ
เนื่องด้วยเทคโนโลยีในสังคมทุกวันนี้มีการพัฒนาก้าวไกลมากรวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านเสียงเครื่องขยายเสียง มิกเซอร์ ซึ่งจำเป็นในการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะใช้ในห้องเรียน ห้องประชุม หรือการพูดในโอกาสต่างๆทำให้กลุ่มนักศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าและนักศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่งด้านศิลปวัฒนธรรมเล็งเห้นความสำคัญในการที่จะเปิดให้บุคคลภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือผู้สนใจได้มีโอกาสมาฝึกประสบการณ์การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงและลงมือปฏิบัติงานจริงในการจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเช่นโครงการที่จัดโดยเพื่อนนักศึกษานอกจากจะเป็นการฝึกประสบการณ์ยังเป็นการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทำให้ค่าใช้จ่ายในโครงการของนักศึกษาลดลงด้วยโดยนำร่องจากสองโครงการของเพื่อนนักศึกษา
สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม
ได้มีทักษะความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพและสามารถลงมือปฎิบัติงานได้จริงเช่นการจัดคอนเสิร์ตต่างๆภายในมหาวิทยาลัย การทำงานเป็นทีม การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องต่างภาควิชา
สิ่งที่ได้รับในเชิงพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการ คือ การบริหารจัดการออกแบบอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ คือ เป็นโอกาสได้เจอเพื่อนต่างภาควิชาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเดียวกัน
ด้านการทำงานเป็นทีม คือ การประชุมและวางแผนในการจัดงานต่างแต่ละครั้งเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ด้านงานเอกสารวิชาการ คือ ได้ความรู้ทางวิชาการจากการอบและการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความอยากรู้
ด้านการติดต่อประสานงาน คือ การติดต่อกับฝ่ายต่างๆภายในงานเพื่อมีความเข้าใจตรงกัน
การทำกิจกรรมมีประโยชน์ต่อตนเอง นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสังคมอย่างไร
ประโยชน์ต่อตนเอง คือ มีความรู้ทางด้าน sound และสามารถปฏิบัติงานได้จริงได้พบเจอเพื่อนต่างคณะและรู้จักการทำงานเป็นทีม
ประโยชน์ต่อนักศึกษา คือ นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดคอนเสิร์ตหรืองานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย คือ สามารถจัดงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้โดยฝีมือของนักศึกษาเองและนักนักศึกษามีความรู้รอบด้าน
ประโยชน์ต่อสังคม คือ สามารถนำความรู้ที่มีไปช่วยงานต่างๆของสังคมได้
ปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจกรรม การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ค่อนข้างจะไม่ตรงกันมีระยะเวลาน้อยในการจะสื่อประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการน้อย
แนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป ประชุมและชี้แจงให้มีความเข้าใจตรงกันและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีระยะเวลามากขึ้นหางานรองรับนักศึกษาที่มาร่วมงานแล้วจะสามารถไปจัดคอนเสิร์ตไหนภายในมหาวิทยาลัยได้บ้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *