-

โครงการ KMUTT Table Tennis Cup

เมษายน 6, 2017 439 3 ไม่มีความเห็น

วันที่จัดโครงการ : 01/04/2017 - 01/04/2017

สถานที่จัดโครงการ : อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงยิม)

Download เอกสารโครงการ : โครงการ KMUTT Table Tennis Cup

Description

เนื่องด้วยทางชมรมเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาและการรักษาสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และการแข่งขัน เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ฝึกฝนความพยายาม ความอดทนในการฝึกซ้อม ในการเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะและความมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างนักศึกษาในภายในมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเทเบิลเทนนิส รวมไปถึงเป็นการฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ชื่อโครงการ : KMUTT Table Tennis Cup
ตำแหน่ง : ประธานโครงการ

หลักการและเหตุผล      

เนื่องด้วยทางชมรมเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาและการรักษาสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และการแข่งขัน เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ฝึกฝนความพยายาม ความอดทนในการฝึกซ้อม ในการเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะและความมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างนักศึกษาในภายในมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเทเบิลเทนนิส รวมไปถึงเป็นการฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ดังนั้นชมรมเทเบิลเทนนิสจึงเห็นว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการนี้จะทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ด้านกิจกรรม มีศักยภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์              

  1. 1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสนใจกีฬาเทเบิลเทนนิสทดลองเข้าร่วมการแข่งขันจริง
  2. 2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่เข้าร่วมโครงการ
  3. 3.เพื่อตอบสนองนโยบายการทรวงศึกษาธิการในการพัฒนานิสิต บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน

เตรียมสถานที่งาน (โรงยิม) เชิญนักศึกษามาเข้าร่วมแข่งขัน และจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส KMUTT Table Tennis Cup

สิ่งที่ได้เรียนรู้ :
1. ได้เรียนรู้การจัดแผนดำเนินโครงการ / เขียนโครงการ, สรุปโครงการ
2. การทำงานเป็นทีม

ปัญหา/อุปสรรค และทางแก้ไข :
1. ออกเงินตนเองก่อน แนวทางแก้ไขออกเงินตนเอง และทำการเบิกคืนภายหลัง

ผลลัพธ์ต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อสังคม :
1. ต่อตนเองได้ฝึกการวางแผนการทำงาน โครงการ
2. ต่อสังคม ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจกีฬาเทเบิลเทนนิสทดสอบเข้าร่วมการแข่งขันจริง ส่งผลให้ก่อให้เกิดนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆในระดับประเทศต่อไปได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *