Author
0
0 0 0
Loading...

59070500823

Join Date : May 23, 2017

About 59070500823

นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ ด้านวิชาการ รหัสนักศึกษา 59070500823 ชื่อ นางสาวมณีนุช แก้วสีขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เบอร์โทรศัพท์ :0937634396 email: maneenoot27@hotmail.com FB:Nuch Na ความสามารถพิเศษ: นักกีฬาเทเบิลเทนนิส,นักกรีฑา,ตีขิม,ตีฆ้อง ความสนใจ/งานอดิเรก: เล่นกีฬา,ฝึกภาษาอังกฤษ,อ่านหนังสือ

0937634396

59070500823 Favorite Videos

59070500823 have not any favourite Video yet!

Followers

Following