ประกาศรับสมัครทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

voranad.nil พฤษภาคม 7, 2018 6103 ไม่มีความเห็น

image

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง เงื่อนไขและข้อปฏิบัติทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ สร้างเสริมประสบการณ์ ทำให้มีใจรักในการทำงาน และเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 0086/2558 ลงวันที่ 2 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศเงื่อนไขและข้อปฏิบัติทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. คุณสมบัติของนักศึกษา
1.1 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1.2 มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)
1.3 มีความรับผิดชอบ และมีเวลาทำงานอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์
1.4 มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด
1.5 หากมีปัญหาทางการเงินที่กระทบกับการเรียนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
3. อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์หรือ 2,000 บาท
4. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 25 พฤษภาคม 2561
5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 บันทึกการสมัครทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู
“ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” เลือก “ทุนจ้างงานนักศึกษา”
5.2 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
5.3 ยื่นแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น (สำนักงานชั่วคราว) ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
6. บันทึกเวลาปฏิบัติงานทุนจ้างงานงานนักศึกษาและการเบิกจ่าย
6.1 สำหรับนักศึกษา
6.1.1 บันทึกเวลาการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยเลือกเมนู
“ทุนการศึกษา” หัวข้อ”ทุนจ้างงาน” และ “บันทึกเวลาปฏิบัติงาน”
6.1.2 เลือกเดือนที่ปฏิบัติงาน เลือกช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยให้
นักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตามวันเวลาที่กลุ่มงานฯ กำหนด ห้ามซ้ำซ้อนกับ
ตารางเรียน ตารางสอบ
6.2 สำหรับผู้ดูแลนักศึกษา
6.2.1 อนุมัติเวลาปฏิบัติงานทุนจ้างงานของนักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยเลือกเมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ”ทุนจ้างงาน” และ “ผู้ดูแลนักศึกษาอนุมัติบันทึกเวลาปฏิบัติงาน”
6.2.2 ระบบจะแสดงข้อมูลนักศึกษา วันที่ เวลาการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมง และลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ให้ผู้ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของช่วงเวลาการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมง หากไม่ถูกต้อง
ให้ติดต่อนักศึกษาแก้ไขข้อมูลในเรียบร้อย ก่อนจะทำการอนุมัติ
6.2.3 หลังจากที่ทำงานการอนุมัติ ให้ผู้ดูแลพิมพ์เอกสาร โดยเลือกเมนู “รายงานการ
ปฏิบัติงานนักศึกษาทุนจ้างงาน” และดำเนินการลงชื่อรับรองในเอกสาร

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ทุกสิ้นเดือนที่มีการทำงานให้นักศึกษานำรายงานการปฏิบัติงาน มาส่งด้วยตนเองและแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยพร้อมรับรองสำเนา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น (สำนักงานชั่วคราว) ทั้งนี้กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะเป็นผู้ทำเรื่องเบิกจ่ายให้กับนักศึกษา โดยการโอนเงินทุนจ้างงานเข้าบัญชีของนักศึกษาเป็นรายเดือน หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการเบิกจ่ายเงินทุนจ้างงานให้นักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร    ประกาศรับสมัครทุนจ้างงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *